Smluvní podmínky pro užívání serveru MuziMax.cz

Děkujeme, že jste si vybrali službu serveru MuziMax.cz. Chcete-li jí ale využívat, musíte souhlasit s níže stanovenými smluvními podmínkami; proto si je pečlivě přečtěte.

Souhlas se smluvními podmínkami projevíte buď tím, že se zaregistrujete a vytvoříte si uživatelský účet, nebo užijete kteroukoli poskytovanou službu. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni užívat server ani služby, které jsou jeho prostřednictvím poskytovány.

 

1. Definice

Pro účely těchto podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.1. Poskytovatelem služeb na serveru je společnost Marphol Media Production s.r.o.,  IČ: 242 39 470, se sídlem Janovského 195/28,  170 00 Praha 7 – Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 201 044.

1.2. Uživatelem se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která užívá služeb poskytovatele nebo se zaregistrovala prostřednictvím facebooku na serveru.

1.3. Server je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužícího pro zajištění přístupu ke službě ze strany uživatelů a poskytování služby, a to prostřednictvím domény muzimax.cz.

1.4. Službou se rozumí soubor služeb, poskytovaných uživateli poskytovatelem, spočívajících zejména ve zpřístupňování informací o hudebních interpretech, a prohlížení a poslech obsahu, který tito interpreti na sever MuziMax.cz uloží.

1.5. Obsahem se rozumí datové soubory, psaný text, hudba, zvukové soubory nebo jiné zvuky, fotografie, videa a další obrazový materiál.

 

2. Poskytované služby

Poskytovatel umožňuje uživateli využívat tyto služby:

2.1. procházení obsahu a vyhledávání v něm;

2.2. poslech nebo prohlížení ukázek z obsahu;

2.3. přehrávání obsahu;

2.4. umožnění účasti na soutěžích.

 

3. Používání služby

3.1. Službu lze používat pouze na zařízení splňujícím požadavky na kompatibilitu, které platí pro daný obsah a mohou se příležitostně měnit, je nutný přístup k internetu a kompatibilní software. Za splnění těchto systémových požadavků zodpovídá uživatel. Za případné potíže s užíváním služeb, způsobené jejich nedodržením, nenese provozovatel odpovědnost.

3.2. Registrací a užíváním služby dává uživatel souhlas se zpracováním poskytnutých osobních dat. Provozovatel bude využívat získaná data výlučně pro vlastní interní potřebu, nebude je předávat třetí osobě, a při zpracování bude důsledně dodržovat zákonná omezení daná zejména zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.

 

4. Práva a povinnosti uživatelů

4.1. Uživatel nesmí pozměňovat obsah serveru ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích.

4.2.Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

4.3.Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu provozovatele bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které byly v rozporu s tímto ustanovením.

 

5. Následky porušení podmínek

5.1. V případě porušení těchto podmínek ze strany uživatele je poskytovatel oprávněn zablokovat uživateli přístup na server MuziMax.cz

5.2. Pokud dojde k zablokování přístupu, není uživatel oprávněn na server vstupovat pod jiným jménem.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto podmínky a vztah mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

6.2. Jakákoliv komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem probíhá elektronicky.

6.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto podmínek. Změny podmínek nabývají účinnosti ke dni, který poskytovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany uživatele se považuje pokračování ve využívání služeb i po datu účinnosti změn. Pokud uživatel se změnami podmínek nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání služeb poskytovatele po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změn podmínek.

6.4. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto podmínek stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Poskytovatel je nahradí platným ustanovením, jehož obsah bude původnímu ustanovení co nejbližší.